درباره شرکت خردفناوران آناهید

شرکت دانش‌بنیان خردفنــاوران آناهیــد در ســال 1394 بــا رویکــرد طراحــی، پشــتیبانی، و سـاخت پروژه هـای سـخت افزار و نـرم افـزار الکترونیـک در حـوزه امنیـت آغـاز به کارکـرده و از همـان ابتـدای مسـیر بـا برندهـای معتبـر در همین حـوزه آغاز بـه همکاری در تیـراژ بـالا کـرد.

هم اکنـون ایـن شـرکت بـه عنـوان یـک شـرکت پیشـرو خدمـات خـود را در تولیـد محصـولات هوشـمند و پیـاده سـازی راهکار هـای هوشـمند ارائـه می نمایــد.

ایــن شــرکت در حوزه هــای شــهر هوشــمند، خانه هوشــمند، ســاختمان هوشـمند و بانـک هوشـمند فعـال مـی باشـد و توانسـته اسـت بـا تکیـه بـر دانش بومـی و متخصصـان داخلـی محصـولات خـود را تولیـد و بـه بـازار عرضـه نمایـد.خردفنـاوران همواره با شـعار حمایت از تولید ایرانـی و بـا هـدف کارآفرینـی و اشـتغالزایی بـرای جوانـان، درطـول سالیــان گذشـته بـا افــزودن بــر تجـــارب خویــش در حوزه هــای امنیتــی، اتوماســیون و سیســتمهای کنترلــی فعالیــت گســتردهای داشــته اســت.

در ایــن شــرکت همــواره ســعی شــده تــا بــا حفــظ نیروهــای متخصــص و پــرورش نیروهــای کارآمــد جــوان، ضمــن ارتقــاء کیفیــت محصــولات نســبت بــه گســترش روز افــزون تــوان تولیــد بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای کشــور گام هــای اساســی برداشــته شــود. بــه ســمت تامیــن محصــولات ایمن تــر و مطابــق بــا تکنولــوژی روز گام بــردارد.

تیــم خردفنــاوران نســبت بــه جلــب رضایــت مشــتریان در ســطوح مختلــف از قبیــل خدمــات پــس از فــروش، ضمانــت معتبــر و پشــتیبانی آنلایــن(از راه دور) و شــبانه روزی مناســب ، متعهــد اســت و بــا پاســخگویی بــه خواســته ها و ســوالات مشــتریان و شــنیدن صــدای مخاطبــان خــود، عــلاوه بــر جلــب رضایــت کامــل آنهــا، بــا فراهــم آوردن بازخوردهایــی ارزشــمند بــرای تیــم تحقیــق و توســعه، همــواره در آفرینــش مســیرهای نــو و راهکارهــای تــازه ســهم بســزایی داشــته اســت.همیــن امــر سبب شــد تا خردفناوران هر روز بیش از پیش بــه سمت تامین محصـولات ایمن تر و مطابق با تکنولوژی روز گام بردارد.